Algemene voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden

Download Retourformulier

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Leverancier: v.o.f. A. Reitsma
 2. Consument: een wederpartij die handelt als natuurlijk persoon of bevoegd is te handelen namens het bedrijf
 3. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de leverancier en de consument.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

v.o.f. A. Reitsma

Ferlinge Stasjonsstrjitte 25

9271 CA De Westereen

Telefoon : 0511 – 444 667

E-mail : info@arjenreitsma.nl

KvK-nummer: 01063744

BTW-identificatienummer: NL.8209.06.566B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de consument van de tekst van deze algemene voorwaarden kennisnemen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De leverancier streeft er naar een zo goed mogelijke afbeelding te geven van zijn producten.
 2. De prijzen die gehanteerd worden, zijn altijd inclusief BTW
 3. Voor het verzenden worden verzendkosten in rekening gebracht van € 7,50. Deze verzendkosten gelden voor Nederland, België en Duitsland. Voor andere landen geldt een ander tarief. Voordat de consument afrekent worden de verzendkosten getoond.
 4. Betaling van de producten is altijd vooraf met iDeal, Paypal, Mister Cash, Sofortbank of bankoverschrijving.
 5. Na betaling wordt de consument op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaald via iDeal, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De leverancier kan altijd een bestelling of aanvraag weigeren

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. U heeft recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Wanneer u meerdere producten hebt ontvangen en een gedeelte daarvan retour wilt sturen, dan worden de verzendkosten niet gecrediteerd. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@arjenreitsma.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of dit het product is wat hij wenst te behouden.
 3. Voor producten die speciaal op maat gemaakt zijn of die speciaal op kleur gebracht zijn, geldt geen herroepingsrecht.
 4. Producten mogen niet gebruikt zijn. De complete verpakking dient aanwezig te zijn. Wanneer producten beschadigd of incompleet zijn, dan kunnen deze niet meer geretourneerd worden.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de terugzending en de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 8- Conformiteit en Garantie

 1. De leverancier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Een door de leverancier, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier jegens de leverancier kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 9- Levering en uitvoering

 1. De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan direct bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de leverancier het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 7 dagen terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor levering te zijn voldaan
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van een bestelling alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.